Klauzula RODO

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

  1. Administratorem Państwadanych osobowych jest  Medgart Sp. z o.o. 80-210 Gdańsk ul. Skłodowskiej-Curie 3, firma funkcjonująca jako podmiot leczniczy pod nazwą Medgart Centrum Medyczne

Dane kontaktowe: tel. (58) 351 27 52, adres e-mail: medgart@medgart.pl.

  1. Zakres przetwarzania

Przetwarzane są Państwa dane osobowe niezbędne przy rejestracji, w tym imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, PESEL oraz dane adresowe i kontaktowe.

Podczas świadczenia usług zdrowotnych zbieramy informacje niezbędne do prawidłowego wykonywania procesu leczenia i postawienia diagnozy,  tworząc w tym celu dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia,  w szczególności informacje o  stanie zdrowia.

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednak jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa,   w tym do oznaczenia  tożsamości z wykorzystaniem danych osobowych.

  1. Cele i podstawy przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pacjentów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą są bezpośrednio właściwe przepisy RODO pozostające w związku z przepisami krajowego prawa medycznego.

Przetwarzane są dane osobowe dotyczące zdrowia na podstawie art. 9 ust. 2 lit h)  RODO, który wymienia cele zdrowotne przetwarzania, na podstawie art. 23 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Przetwarzane są dane osobowe w celu udokumentowania stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń, na podstawie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Tym samym, przetwarzane są dane osobowe w celu:

– ustalenia tożsamości przed udzieleniem świadczenia, poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną oraz weryfikacji danych podczas umawiania wizyty w rejestracji oraz w gabinecie lekarskim;

– odbierania i archiwizowania oświadczenia, w celu upoważnienia innych osób do dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie zdrowia;

– udokumentowania stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń poprzez prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej;

– kontaktowania się z pacjentem pod podanym  numerem telefonu w celu potwierdzenia wizyty, bądź odwołania terminu konsultacji lekarskiej, przypomnienia  o nadchodzącej wizycie, poinformowania o konieczności przygotowania się do wykonywanych badań;

– realizacji obowiązku podatkowego i prowadzenia ksiąg rachunkowych, m.in. w związku z wystawianiem rachunków za wykonane usługi medyczne;

 

  1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.

  1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Mają Państwo prawo do:

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– prawo do sprostowania i uzupełniania swoich danych;

– prawo do przenoszenia danych;

– prawo do ograniczenia przetwarzania;

– prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania;

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

– prawo do usunięcia danych „do bycia zapomnianym”, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji medycznej.

Powyższe prawa są realizowane z zastrzeżeniem, że ze względu na przepisy prawa medycznego ich realizacja może być ograniczona.

  1. Profilowanie

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

  1. Przekazywanie do państwa trzeciego

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

  1. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych – co do zasady przez okres 20 lat.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Dane osobowe mogą być także przetwarzane do momentu wygaśnięcia roszczeń, w terminach wynikających z przepisów kodeksu cywilnego.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.