Dostęp pacjenta do dokumentacji medycznej.

Udostępnianie dokumentacji medycznej

 • 1. Medgart Centrum Medyczne prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii pobierana jest opłata zgodnie z aktualnym cennikiem.
  3. Maksymalna wysokość opłat:
  I. za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,
  II. za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia jw.,
  III. za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia jw.
  4. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej:
  I. dokumentacja udostępniana jest podmiotom i organom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu, bez zbędnej zwłoki,
  II. udostępnienie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufność i ochrony danych osobowych,
  III. w przypadku, gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowa wydania dokumentacji wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny,
  IV. w przypadku wydania oryginałów dokumentacji w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego należy pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji.
  Przepis nie ma zastosowania w sytuacji, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby narazić pacjenta na szkodę.
  5. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  I. do wglądu zakładu  leczniczego, za pośrednictwem lekarza prowadzącego lub innego upoważnionego pracownika,
  II. poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów i kopii, i przekazanie w zaklejonej kopercie, za potwierdzeniem odbioru podmiotowi uprawnionemu,
  III. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginału tej dokumentacji, po uprzednim sporządzeniu i pozostawieniu w podmiocie leczniczym uwierzytelnionego odpisu lub bardzo czytelnej uwierzytelnionej kserokopii tej dokumentacji.
  6. Zakład leczniczy udostępnia dokumentację medyczną:
  I. pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
  II. po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia,
  III. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
  IV. organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru,
  V. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia niżej wymienionym podmiotom:
  – wojewodom,
  – konsultantom krajowym, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o konsultantach w ochronie zdrowia,
  – jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez tego ministra.
  7. Za udostępnienie dokumentacji medycznej, Centrum Medyczne Medgart pobiera opłaty w kwotach 0,60 zł za jedną stronę kopii lub 5,00 zł za jedną stronę odpisu, wyciągu bądź za nośnik elektroniczny.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.